Finance

1

Zajištění podnikatelského úvěru

Dostatečné financování na rozjezd, chod a další rozvoj firmy je ideální zajistit kombinací vlastních a cizích zdrojů. Jako cizí zdroj firmy nejčastěji využívají provozní, investiční či překlenovací úvěr od banky. Pomohu Vám ve výběrovém řízení vybrat nejvhodnějšího poskytovatele úvěru a připravit žádost o úvěr včetně potřebných příloh. Hlavními přílohami žádosti jsou finanční výkazy a podnikatelský záměr či popis investice s výpočtem její návratnosti.

2

Řízení a plánování financí

Pro operativní přehled o stavu financí slouží reporty cash flow. Kromě tradičního výkazu, který je součástí roční uzávěrky, Vám připravím report ke sledování vývoje cash flow
v potřebné míře detailu, tedy od měsíčního po týdenní či denní. Můžete tak mít více či méně podrobné údaje, za co jste měli v uplynulém období největší výdaje. K posouzení možností do budoucna a plánování dalšího rozvoje je možno sestavit výhled cash flow. Takové výhledy je možno připravit v návaznosti na podnikatelské plány až na několik let dopředu.

3

Zajištění měnového a úrokového rizika

Pokud obchodujete i v jiných měnách než CZK a Vaše výsledky ovlivňují pohyby měnových kurzů, provedu Vám analýzu měnového rizika a navrhnu vhodný způsob zajištění proti kurzovým ztrátám. Pohyby úrokové míry a jejich negativní dopady do výdajů firmy lze minimalizovat zajišťovacími instrumenty využívanými pro oblast úrokového rizika.

4

Řízení a vymáhání pohledávek

Předejít vzniku velkých nedobytných pohledávek pomáhá nastavení systému kreditních limitů, tedy výše maximálního neuhrazeného plnění (úvěru) poskytnutému každému zákazníkovi. Kreditní limity se nastavují individuálně podle bonity a zkušeností s klienty. Pravidelné sledování pohledávek a třídění pohledávek po splatnosti spolu s jasnými pravidly, jak s kterou pohledávkou dále zacházet, Vám pomůže minimalizovat ztráty v této oblasti dříve, než nedobytné pohledávky předáte k soudnímu vymáhání.